Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje: § 1 Powołuję z dniem 14.06 2012 roku  komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetarg nieograniczony    remontu    budynku   WOKiS     przy  …

Czytaj więcej


§ 1 Z dniem 27 kwietnia 2012  roku wprowadza się Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2 Tym samym traci moc dotychczas obowiązujący w WOKiS Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2010 Dyrektora WOKiS z dnia 31 grudnia 2012 roku . § 3…

Czytaj więcej


§ 1 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, § 8 pkt 3  z dniem 11.04.2012 powołuję zespół projektowy ds. organizacji wyżej wymienionego festiwalu w składzie: J. Herzberg – koordynator projektu R. Triebwasser – administracja i zaplecze techniczne H. Ławniczak-Walc- organizacja biura festiwalu J. Kubiak – promocja i organizacja…

Czytaj więcej


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z a r z ą d z a m, co następuje: § 1 Przeprowadzenie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy inwentaryzacji okresowej rocznej stosownie do wymogów prawnych odpowiednio…

Czytaj więcej


w sprawie: zmiany §2  do Zarządzenia nr 3A z dnia 21 maja 2008 roku.   §1 Ustalam stawkę zwrotu kosztów za używanie samochodów osobowych do celów służbowych poza miejsce siedziby instytucji za 1 kilometr dla: a) pojemności silnika do 900 cm3 – 0,30 zł; b) pojemności silnika powyżej 900 cm3 – 0,50 zł. § 2…

Czytaj więcej


w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia w życie znowelizowanej „Instrukcji postępowania w WOK i S  po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz po otrzymaniu przesyłki niewiadomego pochodzenia”. W związku z coraz częstszymi przypadkami zgłoszeń przez anonimowych rozmówców  o podłożeniu i możliwości detonacji materiałów wybuchowych oraz zagrożenia skażeniem lub zakażeniem substancjami chemicznymi i biologicznymi w…

Czytaj więcej


Zarządzenie nr 3/2011

28 kwietnia, 2011  |   |   Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgosczy z dnia 28 kwietnia 2011 roku. w sprawie: powołania doraźnego organu doradczego § 1 Na podstawie par. 6 punkt 6 Statutu WOKiS „Stara Ochronka” w Bydgoszczy z dnia 6.04.2009 roku, powołuję doraźny organ doradczy do spraw oceny planów działań poszczególnych pracowni pozostających…

Czytaj więcej


Zarzadzenie nr 13/2010

19 stycznia, 2011  |   |   Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13 / 2010 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Organizacyjnego WOKiS. § 1 Z dniem 31 grudnia 2010 roku wprowadza się Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego…

Czytaj więcej