11 lipca, 2011  |   |   Zarządzenia

w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia w życie znowelizowanej „Instrukcji postępowania w WOK i S  po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz po otrzymaniu przesyłki niewiadomego pochodzenia”.

W związku z coraz częstszymi przypadkami zgłoszeń przez anonimowych rozmówców  o podłożeniu i możliwości detonacji materiałów wybuchowych oraz zagrożenia skażeniem lub zakażeniem substancjami chemicznymi i biologicznymi w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z wytycznymi Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przygotowania Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych  i spółek z udziałem Województwa do zadań związanych z obronnością, obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym oraz ochroną  ludności i pracowników w roku 2011

niniejszym zarządzeniem:

1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku znowelizowaną „Instrukcję postępowania    w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki  w Bydgoszczy   po otrzymaniu zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego oraz po otrzymaniu przesyłki niewiadomego pochodzenia”.

2.Zobowiązuję Kierownika Działu Administracji do:

1) Przygotowania i posiadania:
a) planów  (szkiców)  wszystkich obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, zawierających rzuty poziome  ich kondygnacji z zaznaczonymi pomieszczeniami, punktami newralgicznymi i głównymi wyłącznikami wody, prądu, gazu oraz innych mediów, a także w razie potrzeby udostępniania ich  kierującemu akcją ratowniczą,
b/ opisanych zapasowych kluczy od wszystkich pomieszczeń oraz wykazów  nazwisk i  danych  tele – adresowych  pracowników mających do nich dostęp.
2) Podejmowania   wszelkich   niezbędnych  działań  zmierzających  do fizycznej i technicznej poprawy ochrony  wszystkich  obiektów Ośrodka;
3) Wyznaczenia  rejonów  zbiórki  pracowników WOKiS oddalonych minimum 150  od  zagrożonego  obiektu w przypadku konieczności ich ewakuacji z zagrożonego budynku.

3. Zobowiązuję wszystkich kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych w  WOK i S   na samodzielnych stanowiskach do:
1) zapoznania się i zapoznania podległych sobie pracowników w ramach samokształcenia z powszechnej samoobrony z ustaleniami zawartymi   w wyżej wymienionej  instrukcji.
2) Kierowania podległymi pracownikami w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratunkowej i ewakuacji z zagrożonego budynku.
3) Poinformowania  specjalisty ds. obronnych i obrony   cywilnej o terminie i ilości  przeszkolonych osób.

4. Zobowiązuję specjalistę do spraw obronnych i obrony cywilnej do bieżącej aktualizacji instrukcji oraz zapoznawania zainteresowanych z wprowadzanymi zmianami.

5. Traci moc Zarządzenie nr  8/2006 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka  Kultury       w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2006 r.  w sprawie wprowadzenia do użytku znowelizowanej „Instrukcji alarmowej w sprawie zasad postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu bądź znalezieniu ładunku wybuchowego albo podejrzeniu użycia bojowych środków biologicznych w  obiektach  Wojewódzkiego  Ośrodka  Kultury Bydgoszczy”

6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

7.   Zarządzenie  otrzymują:

1)  Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych WOK i S;
2)  Specjalista ds. obronnych i OC;
3)   Sekretariat  WOKiS – a/a

Załączniki

Instrukcja Alarmowa

Wytworzył: Antoni Motyka
Data wytworzenia:2011/07/08 14:28
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-07-11 14:28:25
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.