30 listopada, 2011  |   |   Zarządzenia

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przeprowadzenie w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy inwentaryzacji okresowej rocznej stosownie do wymogów prawnych odpowiednio poszczególnych składników aktywów i pasywów w drodze spisu z natury, weryfikacji oraz porównania sald.

§ 2

  1. Inwentaryzację składników w drodze spisu z natury należy przeprowadzić wg stanu na dzień 30 listopada 2011 roku, z wyjątkiem środków pieniężnych w kasie oraz stanu druków ścisłego zarachowania, stanu towarów w Galerii i stanu paliwa, które spisać należy na dzień 31 grudnia 2011 r. Ponadto w trakcie wykonywania czynności przez zespoły spisowe spisaniu w drodze spisu z natury nie podlegają: torebki, kwiaty, kwietniki, listwy akarowe, kable, rolety, żaluzje, czujki, szklanki, talerzyki, kosze na śmieci, pojemniki na papier, pojemniki na ręczniki.
  2. Inwentaryzację składników w drodze potwierdzenia sald należy przeprowadzić na dzień 30 listopada 2011 r., a inwentaryzację składników w drodze weryfikacji na dzień 31 grudnia 2011 r.
  3. Harmonogram prac inwentaryzacyjnych na rok 2011 opracuje przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w terminie do 30 listopada 2011 r.

§ 3

2. Do przeprowadzenia spisu z natury wyznaczam komisję inwentaryzacyjną w składzie:

a) Ewa Krupa – przewodnicząca

b) Krzysztof Bartowski

c) Jędrzej Kubiak

d) Agnieszka Sowińska – kontroler spisowy

oraz zespoły spisowe jak niżej:

    I zespół spisowy

Jacek Herzberg

Krystyna Wulert

    II zespół spisowy

Małgorzata Wójcik

Piotr Winter

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa, tj. ustawą
o rachunkowości.

§ 4

Zobowiązuję osoby materialnie odpowiedzialne do przygotowania pól spisowych oraz złożenia oświadczenia końcowego stwierdzającego, że składniki, za które osoby te ponoszą odpowiedzialność zostały w ich obecności, bądź przy ich udziale dokładnie i wiarygodnie zliczone i ujęte w arkuszach spisowych oraz, że nie wnoszą zastrzeżeń do przeprowadzonego spisu z natury według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Głównego księgowego zobowiązuję do wydania przewodniczącemu komisji inwenta ryzacyjnej niezbędnej ilości oznaczonych arkuszy spisowych.

2. Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej zobowiązuję do:

– przeszkolenia oraz przygotowania dokumentów inwentaryzacyjnych,

– opracowania protokołu różnic inwentaryzacyjnych,

– wyjaśnienia wystąpienia przyczyn różnic inwentaryzacyjnych,

– przygotowania protokołu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 roku.

§ 7

Jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 6/2008 Dyrektora WOK z dnia 20 października 2008 roku.

Wytworzył: Renata Triebwasser
Data wytworzenia:2011/11/29 09:55
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-11-30 09:13:27
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.