Koordynator do spraw dostępności w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy

 • Julian Waszak, kierownik Pracowni Integracji Międzypokoleniowej
 • Do zadań koordynatora należy w szczególności:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KPCK w Bydgoszczy,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
  • monitorowanie działalności instytucji w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie raportu z wdrażania dostępności co 4 lata rozpoczynając od 2021 roku,
  • przygotowanie deklaracji dostępności,
  • opracowanie i realizacja szkoleń pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy w zakresie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach jak i świadomości barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Kontakt: tel. 52 585 15 01 wew. 108, e-mail. julian.waszak@kpck.pl lub integracja@kpck.pl
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

 

Plan działań na rzecz poprawy dostępności

 • Planujemy konsultacje społeczne z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w celu opracowania dobrych praktyk oraz wdrażania usprawnień i eliminacji barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Planujemy konsultacje społeczne z podmiotami działającymi w obszarze kultury i edukacji z osobami z niepełnosprawnościami w celu opracowania dobrych praktyk oraz wdrażania usprawnień i eliminacji barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Planujemy szkolenia pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w zakresie dostępności dla osób o specjalnych potrzebach jak i świadomości barier cyfrowych, architektonicznych oraz komunikacyjnych.
 • Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie bariery cyfrowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.
 • Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie bariery architektoniczne, aby budynki spełniały wszystkie wytyczne związane z dostępnością. Budynek przy placu Kościeleckich jest wpisany do rejestru zabytków, a wszystkie zmiany muszą być realizowane za zgodą władz konserwatorskich. Budynek przy ul. Toruńskiej 28 nie jest modernizowany z przyczyn finansowych.