11 czerwca, 2012  |   |   Zarządzenia

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 14.06 2012 roku  komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przetarg nieograniczony    remontu    budynku   WOKiS     przy   ulicy  plac    Kościeleckich  6

w Bydgoszczy w zakresie:

  1. Remont dachu budynku
  2. Wymiana stolarki zewnętrznej budynku

w składzie:

1) Krzysztof  Bartowski – przewodniczący komisji,

2)  Aleksander Drzycimski – członek komisji – sekretarz,

3) Piotr Winter – członek komisji.

4)  Krzysztof Kugler – członek komisji

§ 2

Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

1) dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących      przedmiotu zamówienia,

2) nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,

3) dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 3

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

1)  dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych,

2) sporządzenie protokołu postępowania,

3) przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,

4) dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 4

Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1 pkt. 3, należy w szczególności:

1) dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i   finansowych,

2) dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności,

3) dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych,

4) dokonanie oceny merytorycznej ofert.

§ 5

Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa zakładowy Regulamin Komisji Przetargowej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wytworzył: Aleksander Drzycimski
Data wytworzenia:2012/06/11 09:12
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2012-06-11 09:12:52
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.