Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Załącznik
do uchwały Nr XL/559/22
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 lutego 2022 r.

STATUT
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, która działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą”,
2) niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Centrum jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej „organizatorem”.
2. Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem EK II – 4011/11/99.
3. Siedzibą Centrum jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Centrum może realizować zadania statutowe również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Rozdział II
Zakres działalności

§ 3

Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na:
1) inicjowaniu i kreowaniu zjawisk kulturowych, ich badaniu i dokumentowaniu;
2) edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę;
3) popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego elementu tożsamości;
4) promowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania w kulturze z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i metod.

§ 4

Centrum realizuje zadania działalności statutowej poprzez:
1) inicjowanie i wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej;
2) prowadzenie informacji kulturalnej;
3) organizację warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) inicjowanie, wspieranie i realizację projektów kulturalnych oraz współpracę w tym zakresie z podmiotami działającymi w obszarze kultury i sztuki;
6) prowadzenie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans kulturowych i edukacyjnych z uwzględnieniem dialogu międzypokoleniowego;
7) podejmowanie prac dokumentacyjnych i badawczych nad zabytkami architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego;
8) dokumentowanie, badanie i popularyzacja tradycji i dziedzictwa kultury materialnej i duchowej obszaru Kujaw i Ziem: dobrzyńskiej, chełmińskiej, michałowskiej, borowiackiej oraz Pałuk, Krajny, Kociewia i Pomorza, znajdujących się lub położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego;
9) prowadzenie działań marketingowych w zakresie kultury oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkty przemysłów kultury.

§ 5

Centrum, realizując działalność statutową, może współpracować z państwowymi
i samorządowymi instytucjami kultury, instytucjami artystycznymi, jednostkami naukowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

Rozdział III
Organy zarządzające oraz sposób ich powoływania

§ 6

1. Centrum kieruje dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Do zakresu zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością statutową;
2) nadzór i dysponowanie mieniem Centrum;
3) sporządzanie, ustalanie oraz przedstawianie organizatorowi planów finansowych, ich zmian oraz sprawozdań z ich realizacji;
4) wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów;
5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Centrum oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;
6) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;
7) składanie w imieniu Centrum oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.
3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa w drodze konkursu.
4. Powołanie dyrektora wyłonionego w konkursie na następny okres może nastąpić po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 7

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin nadawany przez dyrektora Centrum na zasadach i w trybie określonym w Ustawie.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 8

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie oraz w innych właściwych przepisach.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Centrum, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji organizatora oraz planowane przychody.
3. Plan finansowy sporządzany jest w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Dyrektor Centrum ustala plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok.
5. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 9

1. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Źródłami finansowania Centrum są:
1) Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizacje wskazanych zadań i programów;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

§ 10

1. Centrum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
1) wynajmu sal, sprzętu technicznego, środków transportu i wyposażenia;
2) organizacji zleconych imprez kulturalnych;
3) sprzedaży towarów w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej;
4) sprzedaży wydawnictw;
5) organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów i innych;
6) opracowań i dokumentacji związanych z opieką nad zabytkami i ochroną dziedzictwa kulturowego;
7) usług związanych z prowadzoną działalnością statutową.
2. Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Centrum.

§ 11

W imieniu Centrum oświadczenia woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych składa dyrektor Centrum lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 12

Zmiany w statucie Centrum mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Wytworzył: Małgorzata Stempniewska
Data wytworzenia:2022/02/17 08:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2010-11-09 14:51:12
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian