Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Załącznik

do uchwały  Nr LI/795/14

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 23 czerwca 2014 r.

STATUT

Kujawsko-Pomorskiego Centrum  Kultury w Bydgoszczy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, zwane dalej „Centrum” jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, która działa w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „ustawą”,

2)    niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Centrum jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej „organizatorem”.

2.     Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem EK II – 4011/11/99.

3.     Siedzibą Centrum jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

4.     Centrum może realizować zadania statutowe również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Centrum używa pieczęci podłużnej o treści: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Rozdział  2

Zakres działalności 

§ 3. Zadaniem Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na:

1)    inicjowaniu i kreowaniu zjawisk kulturowych, ich badaniu i dokumentowaniu;

2)    edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę;

3)    popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego elementu tożsamości;

4)    promowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania w kulturze z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i metod.

 § 4. Centrum realizuje zadania działalności statutowej poprzez:

1)    inicjowanie i wspieranie aktywności kulturalnej i artystycznej;

2)    prowadzenie informacji kulturalnej;

3)    organizację warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego;

4)    prowadzenie działalności wydawniczej, a w tym wydawanie „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”;

5)    inicjowanie, wspieranie i realizację projektów kulturalnych oraz współpracę w tym zakresie            z podmiotami działającymi w obszarze kultury i sztuki;

6)    prowadzenie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans kulturowych i edukacyjnych    z uwzględnieniem dialogu międzypokoleniowego;

7)    podejmowanie prac dokumentacyjnych i badawczych nad zabytkami architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego;

8)    dokumentowanie, badanie i popularyzacja tradycji i dziedzictwa kultury materialnej i duchowej obszaru Kujaw i Ziem: dobrzyńskiej, chełmińskiej, michałowskiej, borowiackiej oraz Pałuk, Krajny, Kociewia i Pomorza, znajdujących się lub położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego;

9)    prowadzenie działań marketingowych w zakresie kultury oraz promocji województwa kujawsko-pomorskiego poprzez produkty przemysłów kultury.

§ 5. Centrum, realizując działalność statutową, może współpracować z państwowymi
i samorządowymi instytucjami kultury, instytucjami artystycznymi, jednostkami naukowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

Rozdział 3

Organy zarządzające i doradcze  oraz sposób ich powoływania

§ 6. 1. Centrum kieruje dyrektor, który zarządza instytucją, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią  odpowiedzialny.

       2. Do zakresu zadań dyrektora należy w szczególności:

1)    kierowanie działalnością statutową;

2)    nadzór i dysponowanie mieniem Centrum;

3)    sporządzanie, ustalanie oraz przedstawianie organizatorowi planów finansowych,           ich zmian oraz sprawozdań z ich realizacji;

4)    wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów;

5)    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Centrum oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków  związanych ze stosunkiem pracy;

6)    nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

7)    składanie w imieniu Centrum oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.

3.     Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach            i w trybie określonym Ustawą.

4.     Dyrektor może kierować Centrum przy pomocy jednego zastępcy.

5.     Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Centrum.

§ 7. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrum określa regulamin nadawany przez dyrektora Centrum na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 8. 1.Przy Centrum  może działaćZespół doradczy, którego skład powołuje i odwołuje samodzielnie dyrektor Centrum.

       2. Tryb i zasady działania Zespołu doradczego określa odrębny regulamin nadany zarządzeniem dyrektora Centrum.

Rozdział 4

Majątek i finanse

§ 9. 1.Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych właściwych przepisach.

  1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora Centrum, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji organizatora oraz planowane przychody.
  2. Plan finansowy sporządzany jest w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Dyrektor Centrum ustala plan finansowy na dany rok w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie budżetu województwa na dany rok.
  4. Ustalony przez dyrektora Centrum plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  5. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 10. 1.Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

         2. Źródłami finansowania Centrum są:

1)    dotacje z budżetu województwa, w tym:

a)    podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b)    dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c)     dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wskazanych zadań                     i programów,

2)    inne dotacje niż wymienione w pkt 1;

3)    wpływy z prowadzonej działalności, o której mowa w § 3 i 4;

4)    przychody z prowadzonej działalności gospodarczej;

5)    przychody ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z najmu i dzierżawy składników majątkowych użytkowanych przez Centrum;

6)    środki  otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 11. 1.Centrum może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą.

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

1)     wynajmu sal, sprzętu technicznego, środków transportu i wyposażenia;

2)     organizacji zleconych imprez kulturalnych;

3)     sprzedaży towarów w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej;

4)     sprzedaży wydawnictw;

5)     organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, wykładów i innych;

6)     opracowań i dokumentacji  związanych z  opieką nad zabytkami i ochroną dziedzictwa kulturowego;

7)     usług związanych z prowadzoną działalnością statutową.

3.     Środki uzyskiwane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Centrum.

§ 12. W imieniuCentrum oświadczenia woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych składa dyrektor Centrum lub osoba przez niego upoważniona.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 13. Połączenia, podziału i likwidacji Centrum może dokonać Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 14. Zmiany w statucie Centrum mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

Wytworzył: Małgorzata Stempniewska
Data wytworzenia:2014/07/04 12:38
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2010-11-09 14:51:12
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

  • Zaktualizowane 30 października 2019 12:39:47 przez Hanna Ławniczak (powód: dodanie załączników)
  • Dodanie informacji 9 listopada 2010 o 14:51:12 przez Jacek Herzberg