I. Przepisy wstępne. 1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” według zasad określonych w : a) ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, b) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie…

Czytaj więcej