25 sierpnia, 2011  | 

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-1/2011 i wskazujemy w myśl art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, że:

 

  1. w toku ww. postępowania złożona została jedna oferta, pochodząca od Telekomunikacji Bliżej Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60, oferującej wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za cenę 23.174,80 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) brutto;
  2. wskazana w punkcie pierwszym oferta spełniała wszystkie kryteria formalne określone ustawą Prawo zamówień publicznych i wynikające z SIWZ i w wyniku oceny merytorycznej uzyskała 100 punktów zgodnie z postanowieniem § 13 części A SIWZ. W efekcie oferta ta – jako jedyna, najkorzystniejsza i spełniająca wszystkie wymagane kryteria uznana została przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, co uzasadnia jej wybór;
  3. z uwagi na to, że w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały złożone inne – niż wskazana w punkcie 1 – oferty oraz wobec wyboru jako najkorzystniejszej jedynej złożonej oferty – żadna oferta nie została odrzucona i żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania;
  4. z uwagi na okoliczność, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożona została tylko jedna oferta, umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem, może być zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Wobec tego uprzejmie prosimy o kontakt celem ustalenia terminu zawarcia ww. umowy z uwzględnieniem obowiązującego Wykonawcę 60-stodniowego okresu związania ofertą, który rozpoczął się wraz z upływem terminu do składania ofert (tj. z dniem 27 lipca 2011 r.).
Wytworzył: Renata Triebwasser
Data wytworzenia:2011/08/24 09:12
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-08-25 09:12:55
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.