8 lipca, 2011  | 

Bydgoszcz: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy.
Numer ogłoszenia: 191292 – 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” , pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5851500, faks 52 5851506.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.wokis.bydgoszcz.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Zamawiającego w jego siedzibie. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE – kod CPV 64200060 – 8 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera cześć B SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):64.20.00.60-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w całym okresie prowadzenia przez Wykonawcę działalności, wykonał lub wykonuje przynajmniej dwie usługi telekomunikacyjne polegające na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej, przy czym wartość brutto każdej z tych usług powinna wynosić co najmniej 30.000,00 złotych. Wymienione usługi muszą być potwierdzone dokumentami (stanowiącymi załączniki do oferty) od odbiorcy usług, z których wynikałoby, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością. W przypadku zaoferowania usług równoważnych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające realizacje usług tożsamych z oferowanymi – o parametrach czasowych i dot. wartości wskazanych wyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do oferty, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do oferty, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający pozytywnie oceni spełnienie ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do oferty, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Załączone do stanowiącego element oferty wykazu wykonanych lub wykonywanych usług oświadczenia odbiorców tych usług potwierdzające prawidłowość ich wykonania lub wykonywania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wokis.bydgoszcz.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz pokój nr 8, sekretariat- I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.07.2011 godzina 09:45, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz pokój nr 8, sekretariat- I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wytworzył: Ewelina Neumann
Data wytworzenia:2011/07/08 08:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-07-08 13:09:35
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

 • Zaktualizowane 8 lipca 2011 13:09:35 przez Jacek Herzberg
 • Dodanie informacji 8 lipca 2011 o 13:09:35 przez Jacek Herzberg