20 czerwca, 2012  | 

Bydgoszcz: Remont dachu budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania pt.ADAPTACJA BUDYNKU Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy. (obiekt wpisany do rejestru zabytków).
Numer ogłoszenia: 211052 – 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA  I :  ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” , pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5851500, faks 52 5851506.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wokis.bydgoszcz.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania pt.ADAPTACJA BUDYNKU Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy. (obiekt wpisany do rejestru zabytków).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu budynku (zabytkowego)przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy- polegający na demontażu: części więźby dachowej w celu wymiany, demontaż dachówki, łat drewnianych, rynien i rur spustowych, opierzeń lukarn. Wymiana dachówki na łupek z elementów kwadratowych 30x30cm układaną w karo kolor szary spatynowany, wymiana rynien i rur spustowych , okien dachowych, instalacji odgromowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.11.13.00-1, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.42.11.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie dachu budynku o charakterze zabytkowym, oddaną do użytkowania przed terminem składania ofert, o wartości nie mniejszej niż zaoferowana w niniejszym postępowaniu cena brutto remontu dachu przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Jedna z wymienionych osób winna pełnić funkcje kierownika budowy/kierownika robót. Ponadto wymagane osoby musza przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z2001r.Nr5 poz. 42 ze zm.) b) wymaganiami w zakresie kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych ( §24 ust.1-2 Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn.27.07.2011r), Prawo Budowlane(Dz. U. z 2010r. Nt 243, poz. 1623, ze zm.). c) wymagane osoby muszą wykazać się min. 2 – letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót oraz legitymować się przynależnością do właściwej Izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.). Wyżej wymieniona osoba winna pełnić obowiązki kierownika budowy i być obecna na budowie przez cały czas.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz   osób,   które   będą   uczestniczyć   w   wykonywaniu   zamówienia,   w szczególności   odpowiedzialnych   za   świadczenie   usług,   kontrolę   jakości   lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  z  informacjami na  temat  ich  kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt  2  ustawy,  wystawiony nie  wcześniej niż  6  miesięcy przed  upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,   że   uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec yzji właściwego  organu  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo a)w przypadku wykonawców występujących wspólnie upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, b)w przypadku podpisania oferty i opatrzenia dokumentów klauzula za zgodność z oryginałem przez osobę inną niż wymieniona w dokumencie rejestrowym reprezentująca wykonawcę.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy za wyjątkiem zmian terminu zakończenia realizacji umowy, który może nastąpić wyłącznie z powodu okoliczności ujętych w §2 ust.4 oraz §5 umowy, będącej załącznikiem do SIWZ a które stanowią, że termin robót może być przedłużony wskutek: 1) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, co w rozumieniu niniejszej umowy jest zdarzeniem nadzwyczajnym, zewnętrznym i niemożliwym do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności stron, uznanym przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót objętych przedmiotem umowy przed ich odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub całość robót, która uległa zniszczeniu, 2) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy powstałych z winy Zamawiającego, które potwierdzone zostanie odpowiednią notatką spisaną udziałem stron, 3) wystąpienia robót dodatkowych, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których wykonanie ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy.
4) Wprowadzenie nowego podwykonawcy / podwykonawców lub zmiana podwykonawcy/podwykonawców może nastąpić po przedstawieniu przez Wykonawcę projektu umowy/umów z podwykonawcą/ podwykonawcami. Zamawiający w terminie 7 dni od złożenia propozycji zmiany, zobowiązany jest wyrazić pisemnie zgodę, sprzeciw bądź zastrzeżenia. 5) Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami wymagają każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. Wzór umowy zamieszczony został w SIWZ na stronie internetowej Zamawiającegowww.wokis.bydgoszcz.com (Biuletyn Informacji Publicznej).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wokis.bydgoszcz.com (Biuletyn Informacji Publicznej)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA ul. Plac Kościeleckich 6 , 85-033 Bydgoszcz , I piętro – sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

06.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA ul. Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, I piętro – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wytworzył: Aleksander Drzycimski
Data wytworzenia:2012/06/19 12:47
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2012-06-20 12:47:13
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.