15 lipca, 2011  | 

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, działając jako Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-1/2011 informuje, że w dniu 15 lipca 2011 roku w ramach ww. postępowania wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający rozpatrzył ww. wniosek i udzielił w dniu 15 lipca 2011 r. odpowiedzi, przy czym zarówno treść zawartego we wniosku pytania, jak i udzielonej odpowiedzi zamieszczona zostaje poniżej. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że na skutek rozpatrzenia wniosku zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia oraz termin składania ofert, co przełożyło się na stosowne zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i ogłoszeniu o zamówieniu.
Treść pytania:

„ W części B Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Postanowieniach ogólnych pkt. 2 umieściliście Państwo zapis > Zamawiający oczekuje, iż usługi telekomunikacyjne w przypadku 10 linii PSTN: 585 15 00-06 oraz 3 nowych numerów o numeracji kolejnej do numerów posiadanych wykonane będą poprzez podłączenie sieci do posiadanej przez Zamawiającego centrali telefonicznej.< W związku z tym, żę na zasadzie decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej operatorowi zostaje przydzielona numeracja w zakresach po 1000 numerów, powyższy zapis ogranicza krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, do wykonawcy któremu została przydzielona numeracja w zakresie od 585 1 xxx do 585 1999. w związku z tym zapis ten jest w konflikcie z zasadą przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Mając na uwadze powyższe wnosimy o modyfikację zapisu w ten sposób aby wada ta została usunięta. Prosimy zatem o zmianę zapisu aby otrzymał on treść >Zamawiający oczekuje, iż usługi telekomunikacyjne w przypadku 10 linii PSTN: 585 15 00-06 oraz 3 nowych numerów kolejnej wykonane będą poprzez podłączenie sieci do posiadanej przez Zamawiającego centrali telefonicznej<”

Odpowiedź:

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113. poz 759) udzielamy odpowiedzi pozytywnej na w/w pytanie i informujemy, że poprawimy zapis w części B Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w Postanowieniach ogólnych pkt. 2 zgodnie z uwagami Oferenta i otrzyma on następujące brzmienie: „ Zamawiający oczekuje, iż usługi telekomunikacyjne w przypadku 10 linii PSTN: 585 15 00-06 oraz 3 nowych numerów o numeracji kolejnej wykonane będą poprzez podłączenie sieci do posiadanej przez Zamawiającego centrali telefonicznej”.

Numer ogłoszenia: 201974 – 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191292 – 2011 data 08.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5851500, fax. 52 5851506.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: 22.07.2011 godzina 09:45, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz pokój nr 8, sekretariat- I piętro.. W ogłoszeniu powinno być: 27.07.2011 godzina 09:45, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy ul. Pl. Kościeleckich 6 85-033 Bydgoszcz pokój nr 8, sekretariat- I piętro..

Załączniki

Wytworzył: Ewelina Neumann
Data wytworzenia:2011/07/15 13:48
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-07-15 13:48:47
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.