19 lipca, 2011  | 

 Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy, działając jako Zamawiający w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-1/2011 informuje, że w dniu 14 lipca 2011 roku w ramach ww. postępowania wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający rozpatrzył ww. wniosek i udzielił w dniu 19 lipca 2011 r. odpowiedzi, przy czym zarówno treść zawartych we wniosku pytań, jak i udzielonej odpowiedzi zamieszczona zostaje poniżej. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że na skutek rozpatrzenia wniosku zmianie uległ opis przedmiotu zamówienia, co przełożyło się na stosowne zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. „Wzór umowy § 5 ust. 3 przewiduje możliwość odstąpienia od umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu?”

 

Ad. 1.Odnosząc się do pytania objętego punktem 1 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z Ogólnych postanowień umowy postanowienia § 5 ust. 3.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozwiązanie przyjęte jest na okoliczność nie wywiązywania się lub niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z umowy, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma dla Zamawiającego charakter ochronny, a jednocześnie mieści się w dopuszczalnych prawem granicach.

 

  1. „Wzór umowy § 5 ust. 1 przewiduje możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące brzmienie § 5 ust. 4:

>§ 5.4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym czasie jej trwania z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, pod warunkiem zwrotu Wykonawcy udzielonych przez niego ulg i rabatów.< „?

 

Ad. 2.Odnosząc się do pytania objętego punktem 2 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 5 ust. 4 Ogólnych postanowień umowy w sposób sugerowany w zapytaniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozwiązanie ma dla Zamawiającego charakter ochronny, a jednocześnie mieści się w dopuszczalnych prawem granicach.

 

3.     „Wzór umowy § 6 ust. 1 przewiduje między innymi kary umowne za odstąpienie od umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w § 6 ust. 1 zapisów dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy?”

 

Ad. 3. Odnosząc się do pytania objętego punktem 3 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z Ogólnych postanowień umowy zawartych w § 6 ust. 1 zapisów dotyczących kar umownych za odstąpienie od umowy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozwiązanie przyjęte jest zwłaszcza na okoliczność nie wywiązywania się lub niewłaściwego wywiązywania się przez Wykonawcę z umowy, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ma dla Zamawiającego charakter ochronny, a jednocześnie mieści się w dopuszczalnych prawem granicach, zwłaszcza na przyznane Wykonawcy analogiczne uprawnienie w tym zakresie.

 

  1. „Wzór umowy § 6 przewiduje kary umowne bez określenia górnej ich granicy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 6 ust. 3 w brzmieniu : >Łączna wysokość wszystkich kar umownych do zapłaty których może być zobowiązany Wykonawca nie może przekroczyć 10 % wartości umowy brutto<?”

 

Ad. 4.Odnosząc się do pytania objętego punktem 4 Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do § 6 Ogólnych postanowień umowy ustępu 3 w przedmiocie górnego limitu kar umownych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiotowe rozwiązanie ma dla Zamawiającego charakter ochronny, a także charakter mobilizujący Wykonawcę do niezwłocznego i prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań. Jednocześnie rozwiązanie to mieści się w dopuszczalnych prawem granicach.

 

  1. „Wzór umowy § 2 ust. 1.

Informuję, że Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń  np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową?”

 

Ad. 5.Odnosząc się do pytania objętego punktem 5 Zamawiający uwzględnia ujęte tam uwagi i modyfikuje zapis § 2 ust. 1 Ogólnych postanowień umowy nadając mu następujące brzmienie:

 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy Zamawiający będzie uiszczał w cyklu rozliczeniowym miesięcznym, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym:

  1. wynagrodzenie z tytułu abonamentu za usługi telekomunikacyjne będzie płatne z góry lub z dołu – według przyjętego u Wykonawcy systemu rozliczania abonamentu za usługi telekomunikacyjne;
  2. wynagrodzenie z tytułu wykonanych połączeń będzie płatne z dołu.”

 

6.         „Wzór umowy § 2 ust. 3.

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności  (a nie na zasadach ogólnych – z chwilą realizacji usługi). Stąd też uzależnienie początku biegu terminu płatności od nieznanej Wykonawcy daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego znacząco utrudnia prawidłowe ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego (nie jest bowiem możliwe oznaczenie  w fakturze terminu płatności), a ponadto poważnie utrudnia prawidłowe wystawienie faktury VAT. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT i określony na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury na co najmniej 23  dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu , termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia?

Taki sposób zapisania terminu płatność zapewnia finansowe bezpieczeństwo Zamawiającego, który nie będzie mógł zostać przez Wykonawcę obciążony za nieterminową zapłatę faktury VAT w przypadku kiedy ta faktura nie zostanie Zamawiającemu doręczona.

Jednocześnie podkreślam tutaj bezsporny fakt, że postępowanie Zamawiającego i Wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, nie może powodować jednocześnie konfliktu z innymi obowiązującymi ustawami, takimi jak Prawo telekomunikacyjne, czy też ustawa o podatku od towarów i usług.”

 

Ad. 6.Odnosząc się do wywodu Wykonawcy, zawartego w punkcie 6 zapytania, Zamawiający wskazuje, że kwestia pewności daty doręczenia faktury VAT Zamawiającego pozostaje w gestii Wykonawcy. Jednocześnie jednak uznając trudności, jakie w zakresie rozliczeń podatkowych może spowodować dla Wykonawcy dotychczasowe brzmienie postanowienia § 2 ust. 3 Ogólnych postanowień umowy, Zamawiający modyfikuje omawiane postanowienie, nadając mu następujące brzmienie:

 

Wynagrodzenie Wykonawcy objęte prawidłowo wystawioną fakturą VAT będzie płatne na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w wynikającym z treści tej faktury VAT terminie, przypadającym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu przedmiotowej faktury VAT na co najmniej 23 dni przed upływem określonego w ww. sposób terminu zapłaty. W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury VAT później, niż na 23 dni przed upływem terminu płatności, termin płatności określony w treści faktury VAT ulega  przedłużeniu o czas opóźnienia.”

 

7.   „Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ rozdział Opis Przedmiotu Zamówienia Postanowienia Ogólne- pkt 6) odpowiednio do zapisów w umowie § 3 ust. 2, na : >naprawa awarii w ciągu 24 godzin<.”

 

Ad. 7.Uwaga zawarta w punkcie 7 zapytania zostaje uwzględniona zgodnie z wnioskiem poprzez naniesienie odpowiedniej zmiany w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozbieżność między wskazanymi przez Wykonawcę zapisami wynikła z omyłki pisarskiej, w wyniku której w SIWZ – w punkcie 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia Postanowienia Ogólne – pominięta została cyfra „2”.

 

8.         „Formularz cenowy

Zamawiający w formularzu cenowym wymaga od Wykonawców podania jednej wartości cenowej za połączenia komórkowe do wszystkich operatorów, jednakże w związku z brakiem podpisania przez sieć Play operatora P4 sp. z o.o. oraz Polsat Cyfrowy, umów międzyoperatorskich kwota połączenia na numery telefonów tych operatorów jest inna aniżeli do pozostałych operatorów sieci komórkowych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, że: „rodzaj połączenia: do sieci komórkowych” w Formularzu cenowym będą dotyczyły tylko połączeń do Orange, Era i Plus?

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy o podanie informacji o ilości minut w ruchu do sieci Play i Polsat Cyfrowy.”

 

 

Ad. 8. Zamawiający uwzględnia sugestię, sformułowaną przez Wykonawcę w pkt 8 zapytania w ten sposób, że modyfikuje wzór Formularza cenowego, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez:

  1. zmianę brzmienia zapisu wiersza nr 4 kolumny nr 2 („nazwa usługi”) na: „Usługi PSTN (telefony analogowe) do sieci komórkowych Orange, Era i Plus”;
  2. dodanie wiersza nr 4a z zapisem w kolumnie nr 2: „ Usługi PSTN (telefony analogowe) do pozostałych krajowych sieci komórkowych, niewskazanych  w wierszu nr 4”.

 

W skutek naniesienia ww. zmian odpowiedniej modyfikacji uległy także wartości, podane w kolumnie nr 5 wzoru Formularza cenowego.

 

Naniesione na wzór Formularza cenowego ww. zmiany skorelowane są z analogicznymi modyfikacjami w Opisie Przedmiotu Zamówienia Postanowienia Ogólne pkt 7 – tabela.

Wszystkie zmiany widoczne są w aktualnej SIWZ.

 

9.         „Formularz cenowy

Prosimy o sprecyzowanie, jakich połączeń międzynarodowych do sieci stacjonarnych ma dotyczyć cena >za 1 minutę połączenia międzynarodowe<. Rozpiętość cenowa za takie połączenia jest bardzo duża dlatego Wykonawca dopytuje, czy możliwa jest zmiana zapisu ma połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, USA – I strefa?”

 

Ad. 9.Wobec pytania, zawartego w punkcie 9 zapytania, Zamawiający wyjaśnia, że pozycja obejmująca połączenia międzynarodowe odnosi się do wszystkich tego rodzaju połączeń. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje wzór Formularza cenowego, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez zmianę brzmienia zapisu wiersza nr 3 kolumny nr 2 („nazwa usługi”) na: „Usługi PSTN (telefony analogowe) międzynarodowe w obrębie państw Unii Europejskiej ”.

 

Naniesiona na wzór Formularza cenowego ww. zmiana skorelowana jest z analogiczną modyfikacją w Opisie Przedmiotu Zamówienia Postanowienia Ogólne pkt 7 – tabela.

Wszystkie zmiany widoczne są w aktualnej SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak jest podstaw dla związania Wykonawcy obowiązującymi u Wykonawcy cennikami oraz przyjętym w tych cennikach podziałem połączeń międzynarodowych na strefy, natomiast Zamawiający oczekuje złożenia oferty konkurencyjnej, uwzględniającej także ilość wykonywanych przez Zamawiającego połączeń danego rodzaju.

 

10.         „Formularz Cenowy

Prosimy o sprecyzowanie, jakich połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych ma dotyczyć cena >za 1 minutę połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych<. Rozpiętość cenowa za takie połączenia jest bardzo duża dlatego Wykonawca dopytuje, czy możliwe jest określenie do jakich krajów ( jakie strefy) mają obejmować tego rodzaju połączenia?”

 

Ad. 10. Wobec pytania, zawartego w punkcie 10 zapytania, Zamawiający wyjaśnia, że pozycja obejmująca połączenia do sieci komórkowych międzynarodowych odnosi się do wszystkich tego rodzaju połączeń. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje wzór Formularza cenowego, stanowiącego załącznik do SIWZ poprzez zmianę brzmienia zapisu wiersza nr 5 kolumny nr 2 („nazwa usługi”) na: „Usługi PSTN (telefony analogowe) do międzynarodowych sieci komórkowych operatorów państw Unii Europejskiej ”;

 

Naniesiona na wzór Formularza cenowego ww. zmiana skorelowana jest z analogiczną modyfikacją w Opisie Przedmiotu Zamówienia Postanowienia Ogólne pkt 7 – tabela.

Wszystkie zmiany widoczne są w aktualnej SIWZ.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak jest podstaw dla związania Wykonawcy obowiązującymi u Wykonawcy cennikami oraz przyjętym w tych cennikach podziałem połączeń międzynarodowych do sieci komórkowych na strefy, natomiast Zamawiający oczekuje złożenia oferty konkurencyjnej, uwzględniającej także ilość wykonywanych przez Zamawiającego połączeń danego rodzaju.

 

  1. „Formularz cenowy

Prosimy o wskazanie miejsca w Formularzu Cenowym na wpisanie jednorazowych opłat za instalację łączy.”

 

Ad. 10(drugi pkt o tym oznaczeniu numerycznym – wg oznaczenia przez Wykonawcę). Zamawiający modyfikuje wzór Formularza cenowego poprzez dodanie wiersza nr 7 z zapisem w kolumnie nr 2 o brzmieniu: „Jednorazowa opłata za instalację łączy”.

Załączniki

Wytworzył: Ewelina Neumann
Data wytworzenia:2011/07/19 13:34
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-07-19 13:34:18
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.