19 maja, 2017  |   |   Oferty pracy

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko (1 etat):

 

Administratora systemu elektronicznego plakatu oraz portalu

 

 1. Opis stanowiska (podstawowy zakres zadań):
  Osoba zatrudniona zostanie w systemie zadaniowym, na stanowisku samodzielnym w formie umowy o pracę na czas określony tj. do dnia 31.12.2017 r. Praca realizowana będzie na terenie miasta Bydgoszcz. Osoba pełnić będzie rolę administratora produktami projektu e-kultura: systemem elektronicznego plakatu oraz portalem, zadania te obejmą:

  1. W zakresie systemu elektronicznego plakatu:
   • Zarządzanie treścią z poziomu systemu CMS Scala Content Manager
    w tym dbanie o aktualne treści pasma wspólnego
   • Zdalna diagnostyka i administrowanie siecią 70 odtwarzaczy
   • Modyfikacja skryptów Scala – dostosowanie do potrzeb partnerów projektu i komunikacji z serwisami www
   • Administrowanie systemem CMS obsługi zgłoszeń
  2. W zakresie portalu:
   • Bieżąca administracja na poziomie CMS oraz z poziomu serwera
   • Rozwój produktu, poprzez wdrażanie nowych i modyfikację aktualnych rozwiązań we współpracy z wykonawcą usług
   • Monitorowanie synchronizacji pomiędzy spiętymi systemami
   • Wdrażanie bazodanowych rozwiązań dodatkowych usprawniających bieżącą obsługę usług i pracy redakcji
   • Konsultacje i współtworzenie dokumentacji w przypadku rozwoju usług – wiązania ich z kolejnymi systemami lub narzędziami zewnętrznymi

 

 1. Wymagania
  1. Niezbędne:
   • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
   • Znajomość Scala Content Manager
   • Programowanie w językach: PHP, Javascript i CSS
   • Dobra znajomość relacyjnych baz danych np. MySQL
   • Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej.
  2. Dodatkowe:
   • Administracja serwerami uniksowymi np. Linux, *BSD
   • Praca z systemami kontroli wersji
   • Współpraca z sektorem publicznym, instytucjami kultury

 

 1. Warunki rozpatrzenia kandydatury na stanowisko i zawarcia umowy
  1. Składana oferta powinna zawierać:
   • życiorys zawodowy (CV);
   • list motywacyjny;
   • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
   • kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie; kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, posiadanych uprawnieniach i zdobytej wiedzy;
   • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
   • inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.
  2. Forma i adres składania ofert::
   • Oferty należy składać pisemnie wysyłając je na adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie: „Nabór nr 1/2017”, lub dostarczając osobiście do siedziby instytucji – adres jak wyżej
   • Oferty należy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia.
   • Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy po terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana, wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie instytucji. Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Wytworzył: Ewelina Neumann
Data wytworzenia:2017/05/19 14:00
Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2017-05-19 14:48:13
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.