2 grudnia, 2011  |   |   Oferty pracy

WOJEWÓDZKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „STARA OCHRONKA”
W BYDGOSZCZY

 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO:

 

Głównego Księgowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy

 

I Opis stanowiska (podstawowy  zakres zadań):

Wykonywanie powierzonych obowiązków w zgodzie z przepisami, a w szczególności z „Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.” oraz „Polityką rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki”.

Zgodnie z ustawą  z dnia 29.09.1994 r. do obowiązków Głównego Księgowego WOKiS należy:

1. Prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającej zawłaszcza na:

A) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający:

● właściwy przebieg operacji gospodarczych,

● sporządzanie analizy wynikowych kosztów działalności,

● prawidłowe przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury oraz wyniku finansowego,

● sporządzanie sprawozdania finansowego i innych sprawozdań dotyczących finansów i mienia, deklaracji podatkowych lub informacji wymaganych przepisami ustawy oraz zarządzeniami Prezesa    GUS dot. sprawozdawczości statystycznej,

 B) bieżącym, prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający:

● terminowe sporządzanie rzetelnych informacji finansowych i ekonomicznych,

● prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

 C) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3. Dokonywanie analizy wykorzystania środków pieniężnych będących w dyspozycji Wojewódzkiego     Ośrodka Kultury i Sztuki.
4. Opracowywanie planów finansowych.

5. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością naliczanych odpisów amortyzacyjnych.

6. Sprawowanie kontroli nad prawidłowością naliczanych podatków w tym:

● podatku dochodowego od osób fizycznych,
● podatku od nieruchomości,
●podatku VAT

II. Wymagania:

a) niezbędne:

–  wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów,
–  uprawnienia głównego księgowego,
–  dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej,
–  minimum 5 letni okres zatrudnienia.

b) dodatkowe:

– doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego;
– umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się.

III. Oferta powinna zawierać:

a)  życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania  konkursowego danych osobowych,

b)  list motywacyjny,

c)  kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,

d)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dotychczasowy      przebieg pracy zawodowej,

e)  oświadczenie kandydata o niekaralności,

f)   ewentualne referencje.

IV. Oferty można składać w terminie do dnia 12 grudnia 2011 r.

–  osobiście w  sekretariacie WOKiS w Bydgoszczy; plac Kościeleckich 6, I piętro  pok. 8,

–  listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”; 85-033  Bydgoszcz ; plac Koscieleckich 6  z dopiskiem na kopercie: „Nabór  nr 3/11”.

 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu  lub data stempla pocztowego.

 

Wytworzył: Wiesław Naskręt
Data wytworzenia:2011/12/02 09:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-12-02 13:37:46
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.