5 stycznia, 2011  |   |   Aktualności

§ 1
1. Na podstawie art. 77 ze zn. 2 § 1, 2, i 4 z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.  Nr 24, poz. 141) tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r. W sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (dz. U. Nr 45 poz.446 z późn. zmianami) w regulaminie wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”w Bydgoszczy” z uwagi na trudną sytuację finansową placówki wprowadza się następujące zmiany:
dotychczasowy § 10 zyskuje następujące brzmienie :
„1.pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
– jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
– dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
– trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.Staż pracy uprawiający do odprawy o której mowa w punkcie 1 oblicza się jak w § 6 pkt 4;, a podstawę naliczenia wg zasad obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.”
3.Zmiany wskazane w ustępie 1 obowiązywać będą do czasu poprawy sytuacji finansowej WOKiS, po uzyskaniu przez instytucję zwiększonej dodacji bieżącej na działalność statutową od organizatora, zapisy § 10 regulaminu wynagradzań pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w  Bydgoszczy ponownie obowiązywać będą w brzmieniu sprzed zmianami wprowadzonymi w ustępie 1.
4.Pozostałe postanowienia regulaminu wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Ośrodka    Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy” pozostają bez zmian.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2011r.

Wytworzył: Marzena Matowska
Data wytworzenia:2010/12/30 10:00
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2011-01-05 12:04:32
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.