30 sierpnia, 2012  | 

Bydgoszcz: Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania ADAPTACJA BUDYNKU Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy (obiekt wpisany do rejestru zabytków)
Numer ogłoszenia: 322200 – 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257526 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5851500, faks 52 5851506.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania ADAPTACJA BUDYNKU Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy ul. Plac Kościeleckich 6. Projektuje się stolarkę okienną drewnianą. Okna od ulicy skrzynkowe, od podwórza o konstrukcji jednoramowej. Kształt i podziały na wzór oryginalnych. Drewno klejone sosnowe impregnowane i trzykrotnie malowane farbami kryjącymi w kolorze białym. Szklenie szybą podwójną 4-16-4 zespoloną, thermofloat, niskoemisyjną. W poziomie parteru szklenie szkłem antywłamaniowym, szyba laminowana 4-12-3.3.1. Szklenie okien skrzynkowych szybą pojedynczą gr.4mm, na parterze od ulicy szybą zewnętrzną laminowaną 4 12 3.3.1 Prostokątne kwatery okien rozwierno-uchylne, kwatery łukowe tylko uchylne dla umożliwienia umycia. W oknach skrzynkowych okucia tradycyjne, okna rozwierane na wzór istniejących okien. Wymiary, ilość i układ szprosów w oknach pokazano na zestawieniu stolarki okiennej. W celu poprawienia wentylacji pomieszczeń przewidziano w oknach pomieszczeń biurowych wbudowane w konstrukcję okien nawiewniki higrosterowane z samoczynną regulacją systemowe. Lokalizację nawiewników pokazano na zestawieniu stolarki. Okna połaciowe w klatce schodowej będą pełniły funkcję okien oddymiających ( będą podłączone do systemu sygnalizacji p-poż). Parapety wewnętrzne drewniane gr. 2 cm szer. 30 cm..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.11.13.00-1, 45.42.10.00-4, 45.42.11.30-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach zadania ADAPTACJA BUDYNKU Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki STARA OCHRONKA w Bydgoszczy. (obiekt wpisany do rejestru zabytków).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 238996,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 124933,37
  • Oferta z najniższą ceną: 124933,37/ Oferta z najwyższą ceną: 269497,62
  • Waluta: PLN.
Wytworzył: Aleksander Drzycimski
Data wytworzenia:2012/08/30 09:39
Opublikował:Jacek Herzberg
Data publikacji:2012-08-30 12:28:29
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Ten wpis nie został zmieniony od czasu publikacji.