18 września, 2013  |   |   Oferty pracy

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „ Stara Ochronka” w Bydgoszczy w ramach projektu:

„e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko (1 etat):

 

Administratora systemu elektronicznego plakatu w ramach projektu e-Kultura
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy

Uwaga: z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony- na okres realizacji projektu kluczowego „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiazń informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”,tj.do 30.06.2015r.

1.    Opis stanowiska ( podstawowy zakres zadań):

 

– uczestnictwo w   przygotowaniu, budowie  i udoskonalaniu oraz w obsłudze  portalu kulturalno-informacyjnego województwa kujawsko pomorskiego;

 

– uczestnictwo w przygotowaniu, budowie i obsłudze  platformy internetowej – bazy informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim;

 

– udział  w przygotowaniu , uruchomieniu  i praktycznej realizacji systemu dystrybucji informacji kulturalnej na ekranach cyfrowych – platformy digital signage;

 

– administracja techniczna  portalu usługowego  e-Kultura  Kujaw i Pomorza  oraz systemu elektronicznego plakatu w zakresie objętym umową partnerską między Województwem Kujawsko-Pomorskim a WOKiS;

 

– techniczna realizacja pasma wspólnego  na platformie digital signage;

 

– projektowanie i wykonywanie  plakatu elektronicznego ( digital signage) dla potrzeb WOKiS oraz szablonów graficznych dla partnerów projektu- wojewódzkich jednostek kultury

 

– udział w szkoleniach z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania.

 

2.    Wymagania i umiejetności:

 

a)    niezbędne:

–  wykształcenie wyższe ( preferowany kierunek: grafika/grafika komputerowa);

– minimum 5 letni okres zatrudnienia;

– komunikatywna znajomość języka angielskiego;

 

b) dodatkowe:

– doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku;

– umiejętność obsługi komputera w stopniu  bardzo dobrym;

– umiejętność tworzenia stron www;

– kreatywność;

– zaangażowanie;

– umiejętność efektywnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się;

– dyspozycyjność.

 

3.    Oferta powinna zawierać:

 

a)    życiorys zawodowy (CV);

b)    list motywacyjny;

c)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

d)    kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie;

e)    kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, posiadanych uprawnieniach i zdobytej wiedzy;

f)       oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

g)    inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „ Stara Ochronka’ w Bydgoszczy

Pl. Kościeleckich 6

85-033 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie: „Nabór nr 2/2013 z dnia 18 września 2013 r. na stanowisko: Administratora programu e-Kultura w Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy” w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną do WOKiS po terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana, wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacja o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej WOKiS w Bydgoszczy (http://bip.wokis.bydgoszcz.com/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WOKiS przy ul. Zamoyskiego 2b w Bydgoszczy. Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wytworzył: Ewelina Neumann
Data wytworzenia:2013/09/18 10:00
Opublikował:Hanna Ławniczak
Data publikacji:2013-09-18 12:13:48
Ilość wyświetleń:

Rejestr Zmian

Brak zmian dla tego wpisu.